GDPR

Informace České společnosti pro katatymně imaginativní psychoterapii, z.s. (dále jen "ČSKIP") o osobních údajích

1. Úvodem

ČSKIP je samosprávným dobrovolným sdružením založeným podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ČSKIP vznikla z iniciativy klinických psychologů a lékařů a jejím hlavním posláním je zajišťování vzdělání v oboru katatymně imaginativní psychoterapie.

Za výše uvedeným účelem ČSKIP vystupuje jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 94/46/ES (dále také „GDPR“). Tento dokument poskytuje informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 GDPR.

2. Totožnost a kontaktní údaje správce

V souvislosti s veškerými dotazy, stížnostmi, podněty a návrhy týkajícími se nakládání s osobními údaji ze strany ČSKIP je kontaktní osobou tajemnice společnosti, paní Mgr. Marta Beníčková, kterou můžete kontaktovat na emailové adrese info@cskip.cz.

3. Zpracovávané osobní údaje

ČSKIP zpracovává tyto údaje fyzických osob: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontaktní emailová adresa a telefon. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány u členů a lektorů ČSKIP a dále pak u zájemců, kandidátů a absolventů v systému vzdělávání. U výše uvedených kategorií osob se rovněž uchovávají životopisy, a to však pouze po dobu členství dané osoby v ČSKIP nebo po dobu, po kterou se daná osoba účastní vzdělávání v systému ČSKIP.

ČSKIP zpracovává výše uvedené osobní údaje při žádostech o členství nebo při přihlašování do systému vzdělávání ČSKIP.

S ohledem na požadavky na účastníky výcviku (dále uvedeno v dokumentu „Vzdělávání v KIP“ uvedeném na těchto webových stránkách) může ČSKIP požadovat účastníky o nahlédnutí do diplomu či jiného dokumentu prokazujícího absolvování předepsaného vysokoškolského vzdělání nebo přijetí do vysokoškolského studia.   

U kandidátů a absolventů ve vzdělávacím systému ČSKIP se vydávají potvrzení a osvědčení obsahující jejich jméno a příjmení a datum narození.  

4. Pozvánky a publikace

ČSKIP rozesílá svým členům pozvánky na akce pořádané tímto sdružením,  informace o událostech v oboru a zpravodaj o činnosti sdružení.

5. Účel a právní základ zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá za účelem komunikace s členy ČSKIP a účastníky vzdělávacího systému ČSKIP za účelem plnění stanovených úkolů a cílů ČSKIP.

Veškeré zpracování osobních údajů ČSKIP je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ČSKIP a osob účastnících se vzdělávacího systému ČSKIP (čl. 6 odst. 1, písm.f) GDPR).

6. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje členů ČSKIP jsou uchovávány pouze po dobu trvání členství. Poté jsou smazány/skartovány.

Osobní údaje zájemců a kandidátů v rámci systému vzdělávání jsou uchovány pouze po dobu trvání výcviku. Pokud výcvik neskončí úspěšným absolvováním kolokvia, jsou další osobní údaje zájemců a kandidátů shromážděné po dobu a za účelem výcviku uchovávány pouze s jejich souhlasem, který mohou tyto subjekty údajů kdykoliv odvolat.

Osobní údaje úspěšných absolventů výcviku (kolokvia) jsou uchovávány po dobu nezbytnou k ochraně oprávněných zájmů ČSKIP ve smyslu čl. 6 odst.1, písm.f) GDPR.

7. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo požadovat od ČSKIP přístup ke svým osobním údajům a žádat o opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. ČSKIP každou takovou žádost vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.

V případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů se zpracováním, má subjekt údajů právo vždy takový souhlas odvolat. V takovém případě budou osobní údaje subjektu údajů, který odvolal souhlas, smazány/skartovány.