Výcvik v KIP

Nový výcvikový běh

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii otvírá v roce ...

Aktuálně běží výcvikový běh v Praze

Výcvik organizačně zajišťuje PhDr. Leona Rajdlová ...

Výcvik v KIP - Obecné informace

Vzdělávací program ČSKIP je schválený akreditační komisí složenou ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS J.E.P., Asociace klinických psychologů, Psychiatrické společnosti ČLS J.E.P. a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Organizace vzdělávání

Vzdělávání v katatymně imaginativní psychoterapii (KIP) řídí Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii (ČSKIP)založená v Brně r. 1992 pod záštitou Arbeitsgemeinschaft für Katathymes Bilderleben und imaginative Verfahren in der Psychotherapie (AGKB).Od r. 1996 je ČSKIP řádným členem Internationalle Gesellschaft für Katathymes Bilderleben (IGKB). Zajišťuje vzdělávání a výcvik v rozsahu a kvalitěodpovídající mezinárodním požadavkům. Předsednictvo společnosti deleguje a autorizuje oprávněné školitele KIP podle mezinárodně platných regulí,využívá pomoci zahraničních KIP školitelů, pro poskytování základní psychodynamické sebezkušenosti využívá pomoci dalších hlubinně orientovaných výcvikových terapeutů. Rozhodování o otázkách vzdělávání je záležitostí předsednictva ČSKIP, případně předsednictvem pověřeného vzdělávacího výboru. Probíhá v souladu s legislativou platnou v ČR.

Požadavky na účastníky výcviku

Do výcviku v KIP mohou být přijati absolventi vysokoškolského studia lékařství a magisterského jednooborového studia psychologie, kteří budou v době zahájení výcviku zařazeni v předatestačním vzdělávání. Dále pak absolventi vysokoškolských oborů s relevancí k pomáhajícím profesím (a v odůvodněných případech i absolventi dalších oborů vysokoškolského studia), kteří v době zahájení výcviku dosáhnou věku min. 25 ti let. Ve sporných případech o zařazení do výcviku rozhoduje předsednictvo ČSKIP, případně předsednictvem pověřený vzdělávací výbor.

Systém vzdělávání

Vzdělávání v KIP se skládá z části sebezkušenostní, teoretické a supervizní. Probíhá formou individuálních a skupinových aktivit. Je rozloženo do 5 ti let a je zakončeno kolokviem. Níže uvedené počty výcvikových hodin představují nutné minimum.
I. stupeň: "zájemce". Od zájemce se očekává obecná informovanost o psychoterapii a psychopatologii. Může se zúčastnit úvodního semináře A a intenzivního semináře B1 s možností opakování. Pasivně se může účastnit supervizních seminářů. Není oprávněn pracovat s KIP, a to ani pod supervizí.

II. stupeň: "kandidát". Kandidátem se zájemce stává po dosažení věku 23 let, absolvování A a B1 semináře a úspěšném absolvování kandidátského pohovoru, což jej opravňuje k dalšímu systematickému vzdělávání v KIP. Je oprávněn pracovat pomocí KIP pod supervizí a k aktivní účasti na intervizních a supervizních seminářích.

Kandidátský pohovor vedou dva docenti KIP. Cílem pohovoru je posouzení motivace, odborných i osobnostních předpokladů zájemce pro další vzdělávání v KIP. Výsledkem pohovoru mohou být doporučení k dalšímu teoretickému vzdělávání, k práci s KIP pod supervizí, ev. nedoporučení pro pokračování ve výcviku.

Ke kandidátskému pohovoru se zájemce přihlašuje u tajemnice společnosti, k přihlášce přikládá kopie dokladů o dosavadním vzdělání, včetně KIP seminářů. Dvojici docentů provádějících kandidátský pohovor si zájemce sám neurčuje.

III. stupeň: "absolvent výcviku". Po absolvování intenzivních seminářů A až C3 (semináře B1, B2, C1, C2 a C3 je nutno absolvovat 2x) a minimálně pěti speciálních seminářů, supervizních seminářů s aktivní účastí a po ukončení individuální a skupinové hlubinné sebezkušenosti v požadovaném rozsahu, se může kandidát přihlásit ke kolokviu. Po úspěšném složení kolokvia získává statut absolventa výcviku. Je oprávněn k samostatné práci s kvalifikovaným využitím metod KIP. Může se dále vzdělávat v dalších seminářích KIP.

Další uplatnění absolventa výcviku se řídí platnou legislativou ČR.


Kolokvium je pohovorem, v němž má kandidát osvědčit své teoretické znalosti a praktické dovednosti. Základem pohovoru, který vedou dva docenti KIP, je ústní prezentace předem písemně vypracované, na supervizních seminářích kontrolované kazuistiky v rozsahu cca 20 stran. Je potřeba demonstrovat případ a doložit průběh terapie zvukovými záznamy či doslovnými přepisy z výseků sezení s klientem.
Na základě kolokvia může být kandidátovi uděleno potvrzení o absolvování výcviku v KIP, anebo podle potřeby doporučeno další teoretické vzdělávání, doplnění sebezkušenosti, rozšíření klinické zkušenosti s pacienty apod. Kolokvium má kandidát možnost opakovat po dohodě s garantem vzdělávání v rozsahu a termínu doporučeném zkušební komisí.
Ke kolokviu se kandidát přihlašuje písemně u tajemnice společnosti, k přihlášce přikládá potvrzení o celkovém psychoterapeutickém vzdělání. Dvojici docentů si kandidát může volit, kolokviální práci musí zaslat minimálně 2 měsíce před termínem kolokvia.


Zajištění výcviku

Výcvik v KIP provádí podle své kompetence výcvikový terapeut, docent ČSKIP, hostující docent ČSKIP a další odborníci schválení vzdělávacím výborem.
Vzdělávací výbor je jmenován předsednictvem společnosti z řad docentů a výcvikových terapeutů.


Výcvikový terapeut je jmenován předsednictvem společnosti na doporučení vzdělávacího výboru na základě odborných i osobních předpokladů. Výcvikový terapeut je oprávněn k provádění individuální sebezkušenosti, vedení intervizních a teoretických seminářů a spoluvedení výcvikových seminářů.

Docent je výcvikový terapeut, který osvědčil dobrou teoretickou i praktickou zdatnost v KIP a nabyl zkušenost při spoluvedení výcvikových seminářů. Je jmenován předsednictvem společnosti na základě doporučení nejméně dvou docentů KIP. Má, kromě kompetencí výcvikového terapeuta, oprávnění provádět supervizi, vést intenzivní, speciální a supervizní semináře.


Hostující docent nebo lektor je povolán předsednictvem ČSKIP pro určité úkoly.

 

 

Struktura vzdělávání

Vzdělávání se skládá z části teoretické, sebezkušenostní a supervizní.

 

Sebezkušenost

Sebezkušenost má pro práci s KIP specifickou důležitost, poněvadž využívání imaginace navozuje snáze než verbální hlubinné přístupy regresivní ladění, konfrontaci s konfliktními tématy a symbolickými obsahy. Sebezkušenost lze získat individuální a skupinovou formou.

Charakteristika výcvikových seminářů

Výcvikové semináře mají rozsah 20 hodin. Semináře A až C3 jsou absolvovány v posloupnosti. Semináře B1, B2, C1, C2 a C3 je nutno absolvovat 2x. Speciální semináře jsou zpravidla určeny frekventantům výcviku, kteří absolvovali minimálně jeden seminář B2. Minimální počet speciálních seminářů (S) je pět.

Seminář A = teoretický úvod do metody, seznámení s motivy základního stupně, zkušenost s vlastním prožitkem pomocí skupinové imaginace, protagonistických a individuálních snů.

Seminář B1 = práce s motivy základního stupně, získávání základních technických dovedností prostřednictvím skupinové a individuální práce (v trojici pacient – terapeut – pozorovatel).

Seminář B2 = prohlubování zkušenosti s imaginací, propracovávání motivů, režijních principů a techniky vedení imaginace na základním stupni, zaměření na problematiku terapeutického vztahu.

Seminář B3 = práce s imaginací u dětí a mladistvých

Seminář C1 = seznámení s motivy, technikou vedení a režijními principy středního stupně.

Seminář C2 = propracovávání instrumentaria základního i středního stupně s důrazem na fenomény přenosu a protipřenosu.

Seminář C3 = propracovávání techniky základního a středního stupně s důrazem na práci s odporem a obrannými mechanismy.

Semináře S1, S2 atd. = speciální semináře věnované užití imaginace ve skupinové terapii, párové terapii, u dětí a mladistvých, u psychosomatických, terapii traumatu, hraničních, depresivních pacientů, využití imaginace při práci s nočními sny, pohádkovými motivy apod.


Teoretické vzdělání


Pro kvalifikované využití KIP je nezbytná znalost:

  1. hlubinně psychologických přístupů
  2. dynamické psychopatologie
  3. problematiky přenosu, protipřenosu, odporu apod.
  4. psychodynamických základů psychosomatiky
  5. diagnostiky psychických poruch
  6. techniky prvního interview a hlubinné anamnézy
  7. zákonitostí fenoménů sugesce a hypnózy
  8. autogenního tréninku, ev. jiných relaxačních postupů

Tyto znalosti lze získat v teoretických programech ČSKIP, ale i mimo vlastní výcvik v KIP prostřednictvím vzdělávacích akcí jiných uznávaných hlubinně orientovaných institucí (postgraduální vzdělávání, semináře atd.) 50% z hodin absolvovaných v intenzivních a speciálních seminářích se započítává do požadovaných hodin psychodynamické teorie.


Speciální teoretické poznatky potřebné pro práci s imaginací, techniky imaginace, specifika práce s imaginací u různých diagnostických skupin, teorie symbolu, nočního snu apod. jsou předmětem intenzivních a speciálních seminářů.


Supervize


Supervize je skupinovým nebo individuálním setkáním s minimálně jedním supervizorem. Během supervize jsou prezentovány předem připravené kazuistiky, diskutována dynamická diagnostika, reflektován styl práce s pacientem, analyzována problematická místa procesu terapie, přenosové a protipřenosové fenomény apod. Prezentace předložených případů je registrována.

Doporučeno je i prohlubování práce s KIP v intervizních seminářích vedených výcvikovými terapeuty či pokročilými frekventanty výcviku. Účast v intervizních seminářích se nezapočítává do povinných 100 hodin supervize.

 

Aktuálně platí 3 vzdělávací řády, podle toho, kdy frekventant/ frekventantka výcviku zahájil/a své vzdělávání - před nebo po 1.1.2016, nebo po roce 2018.

Oba řády jsou k dispozici zde:


Soubory ke stažení:

KIP_CR_vycvik_info_2020_3.pdf

Vzdělávací řád platný _1.1._2018.pdf

KIP_vycvik_2016.pdf

VÝCVIKOVÝ_PROGRAM_CSKIP_2018.pdf

Jak psát kazuistiku ke kolokviu KIP.pdf

Vzdělávací řád platný PŘED 1_1_2016.pdf

Vzdělávací řád platný OD 1_1_2016.pdf